Činnosť rady školy

I. Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, a to :

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do
funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia
alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy;
návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku skutočnostiam v § 5 ods. 7 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
4. k návrhu rozpočtu školy
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
6. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného
9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
10. k návrhu na zrušene školy alebo školského zariadenia, spájanie alebo združovanie s inými školami alebo školskými zariadeniami

II. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

III. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaným predsedom rady školy.

Zápisy zo zasadnutí Rady školy