Činnosť rady školy

I. Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, a to :

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do
funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia
alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy;
návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku skutočnostiam v § 5 ods. 7 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov
2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní
3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
4. k návrhu rozpočtu školy
5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
6. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia
7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia
8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného
9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
10. k návrhu na zrušene školy alebo školského zariadenia, spájanie alebo združovanie s inými školami alebo školskými zariadeniami

II. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

III. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov
b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy: zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaným predsedom rady školy.

Tlačivá, dokumenty a správy

Štatút rady školy
Zloženie rady školy.
Správa RŠ za uplynulé volebné obdobie 2016 – 2020.
pdfSpráva RŠ za rok 2021
Správa RŠ za rok 2020
Správa RŠ za rok 2019
Správa RŠ za uplynulé volebné obdobie 2012 – 2016.
Správa RŠ za uplynulé volebné obdobie 2008 – 2012.
Správa o činnosti Rady školy za rok 2014.     *
Správa o činnosti Rady školy za rok 2012.
Správa o činnosti Rady školy za rok 2010.
Správa o činnosti Rady školy za rok 2009.
Správa o činnosti Rady školy za rok 2008.
Plán zasadnutia rady – 2016
Plán zasadnutia rady – 2013
Plán zasadnutia rady – 2012
Plán zasadnutia rady – 2011
Plán zasadnutia rady – 2010
Plán zasadnutia rady 2017
Plán zasadnutia rady 2018
Plán zasadnutia rady 2019
Plán zasadnutia rady 2020
Plán zasadnutia rady 2021
Plán zasadnutia rady 2022

Zápisy zo zasadnutí Rady školy

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 03.07.2008
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.10.2008
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 26.02.2009
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 21.05.2009
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 02.07.2009
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2009
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 18.3.2010
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 20.5.2010
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.9.2010
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 29.6.2010
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.3.2011
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 19.5.2011
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 24.10.2011    *
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.02.2012
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.05.2012
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 04.09.2012  *
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 23.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 16.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 30.9.2013
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 15.5.2014
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 28.10.2014
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 14.05.2015
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 26.10.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy z 23.02.2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 19.05.2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 25.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 17.05.2017
 Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 25.10.2017
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 16.5.2018
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 24.10.2018
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 21.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy z 21.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy rok 2020*
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy rok 2021*