Čo je mediácia?

Mediácia privádza žiakov k schopnosti vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu. Ujasňovanie postojov je vecou trpezlivého vysvetľovania, dopĺňania myšlienok, zdôvodňovania, argumentácie, preformulovania výrokov, ktoré vyvolávajú negatívne emócie. Pestuje zručnosť dopriať rozhodnutiam čas.

Rovesnícka mediácia je spôsob riešenia konfliktov zmierovaním a  prebieha prostredníctvom rovesníckych mediátorov. Ide o spôsob riešenia konfliktov, kde žiak, ako tretia nezávislá osoba pomáha spolužiakom riešiť ich konflikt z pozície tretej neutrálnej strany.

Prečo je tento spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí výhodný?

  • skutočnú komunikáciu nahrádza virtuálna,
  • rastie informovanosť mladých ľudí,
  • chýba čas na spracovanie a prežívanie dojmov,
  • zisťujú názory, rozhodnutia robia tímovo,
  • priama komunikácia sa pre ne stáva problémovou,
  • silnie vplyv reklamy a marketing,
  • zjednodušujú si slovník skratkami…
  •  

         Na našej škole pôsobí skupinka dobrovoľníkov, ktorá sa dala na túto neprebádanú cestu mediácie v prostredí strednej školy. Sme prvá stredná škola na Slovensku, ktorá tento projekt rozbehla. Program na škole funguje už ôsmy rok a tréningom rovesníckych mediátorov prešlo viac ako 70 dobrovoľníkov. Absolvovaním štvorcyklové vzdelávania získavajú žiaci mediačné zručnosti, ako sú schopnosť aktívne počúvať, senzitívne vnímať detaily správania, empatia vo vzťahoch, rozpoznanie blížiaceho sa konfliktu, ponúknutie neštandardného spôsobu riešenia každodenných konfliktov, diskusia v skupine, vytváranie dohôd prostredníctvom konsenzu, schopnosť prijímať kompromisné návrhy a mediácia v modelových situáciách.

Vyškolení mediátori pomáhajú udržiavať pokojnú atmosféru v škole bez zbytočných konfliktov, žiakom prvých ročníkov adaptovať sa na nové prostredie aj prostredníctvom dňa „Zoznámme sa prosím“ a zároveň ich motivovať pre vstup do ich radov.

Aj prostredníctvom tohto programu zmenia postupne pohľad na seba, ľudí okolo seba a vyskúšajú si niečo nové.

Mgr. Ľubica Lešňovská

ambassador rovesníckej mediácie