Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít. ( porov. Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

        Výchovno-vzdelávacia činnosť na školskom internáte sa zameriava na všestrannú pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavzdelávaniu a sebavýchove, uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, na rozvíjanie nadania špecifických schopností a tvorivosti na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu. (porov. Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

       Výchovno-vzdelávacia činnosť má niekoľko  znakov. Dôležitým znakom je zámernosť výchovného pôsobenia. Táto sa prejavuje v cieľavedomom rozvoji osobnosti, utváraní jeho vzťahu k vonkajšiemu svetu a rozvoji jeho vnútorných stránok. Ďalším znakom výchovno-vzdelávacej činnosti je aktívny vzťah človeka ku spoločnosti, prírode a k sebe samému. V procese tohto aktívneho vzťahu človeka ku svetu dochádza k humanizácii jedinca a spoločnosti. Na formovaní osobnosti sa podieľajú aj nezámerné vplyvy (rovesníkov, priateľov, známych atď.) v prirodzených životných situáciách, ktoré bývajú často veľmi účinné, a to v pozitívnom i negatívnom smere, preto treba s nimi vo výchove počítať. 

Organizácia denného programu v školskom internáte

  Dopoludňajší program

Školské vyučovanie

Odpoludňajší program

14:00 – osobné voľno, vychádzky
16:00 – štúdium
18:00 – večera
18:30 – záujmová činnosť
22:00 – nočný kľud

Internát, v ktorom sa stále niečo deje…

Internát pri  Spojenej škole v Nižnej neposkytuje študentom našej školy a žiakom gymnázia M. Hattalu v Trstenej iba ubytovanie a stravovacie služby, ale  najmä podnetné tvorivé prostredie na všestranný rozvoj každého študenta. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa kvalifikovaní vychovávatelia snažia uplatňovať koncepciu  tvorivo-humanitného modelu výchovy , vytvárať optimálne podmienky pre kvalitnú výchovu žiakov, ich začlenenie do pracovno-spoločenského života a na podporu rozvoja osobnostných vlastností a talentu. Hlavnou prioritou vychovávateľov je poskytnúť študentom bohaté spektrum aktivít na zmysluplné a kvalitné využitie voľného času.