Informačno-mediálne technológie

Notebook, tablet či smartphone sa stane Tvojím priateľom pre širokú oblasť IT. Mediálne technológie Ti umožnia vstúpiť do sveta počítačových hier, e-shopov a marketingových stratégií. Je to ideálny odbor aj pre dievčatá na získanie vlastného nezávislého postavenia ale aj ako rýchly krok na vysokú školu podobného typu.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Konfigurovať počítačové siete.

– Spravovať sieťovú infraštruktúru WAN a LAN.

– Monitorovať a analyzovať chyby v systémoch a navrhovať riešenia na ich odstránenie.

– Inštalovať a aktualizovať softvér.

– Tvoriť web stránky cez redakčné systémy za pomoci tvorby grafického dizajnu v programoch Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

– Inštalovať zabezpečovacie a kamerové systémy .

– Tvoriť reklamy, marketing, propagačné materiály 

– Kamerovať a fotografovať a následne to editovať.

Čo zo mňa bude?

Notebook, tablet či smartphone sa stane Tvojím priateľom pre širokú oblasť IT. Mediálne technológie Ti umožnia vstúpiť do sveta  počítačových hier, e-shopov a marketingových stratégií. Je to ideálny odbor aj pre dievčatá na získanie vlastného nezávislého postavenia ale aj ako rýchly krok na vysokú školu podobného typu.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Sieťový špecialista

– IT Analytik

– Software manager

– Marketingový pracovník, grafik

– Správca webu

– IT konzultant/helpdesk

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Žilinská univerzita – programy: Elektronický obchod a manažment, Multimediálne technológie, Komunikačné  a informačné technológie, Informatika,

– STU Bratislava – programy: Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika, Informatika

– Technická univerzita Košice – programy: Informatika, Počítačové siete,   Počítačové  modelovanie

– Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – programy: Aplikované mediálne štúdiá,  Masmediálna komunikácia

– Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – Marketingová komunikácia a reklama

– Univerzita Komenského BA – Marketingová komunikácia

– Masarykova univerzita Brno – programy: Informatika, Kyberbezpečnosť, Programovanie a vývoj aplikácií

– VUT Brno – programy: Aplikovaná informatika a riadenie, Informačná bezpečnosť, Informačné technológie

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Výučný list

– Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21

– Potvrdenie o ročnej praxi

– Certifikát IES a ICI

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

2697 K mechanik elektrotechnik – Informačno-mediálne technológie

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická-100008739

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
25

PREČO ŠTUDOVAŤ INFORMAČNO-MEDIÁLNE TECHNOLÓGIE?

Dôležitou súčasťou je rozvoj logického myslenia a kreativity študentov, ktorí počas štúdia postupne formujú svoju špecializáciu a zoznamujú sa s ďalšími oblasťami informatiky, ako je tvorba webových stránok, mobilných aplikácií, testovanie softvéru, princípy informačných a komunikačných sietí, optimalizácia a počítačové simulácie, softvérové inžinierstvo, či princípy operačných systémov.

  • Ako absolvent odboru sa o teba na trhu práce pobijú. Odborníci sú potrební a v súčasnosti ich veľa nie je.

  • Uplatníš sa nielen ako sieťový špecialista alebo IT Analytik, ale aj ako marketingový pracovník, grafik, Správca webu alebo IT konzultant/helpdesk

  • Je kladený dôraz na zabezpečenie kvalitnej praxe. Preto má škola vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu