Praktická maturitná skúška

Podľa vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky môže byť pre žiakov školy v podobe:

a) praktickej realizácie a prevedenia komplexnej úlohy

b) obhajoby vlastného projektu,

c) realizácia a obhajoba experimentu,

d) obhajoba úspešných súťažných prác,

e) predvedenie umeleckého výkonu.