ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU PRI SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Preambula
V zmysle zákona NR SR č.488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška
č.291/2004 Z. z., určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení,
o ich organizačnom a finančnom zabezpečení školského parlamentu pri Spojenej škole v Nižnej vydáva
tento štatút školského parlamentu.
Článok 1.
Základné ustanovenie
1.

Názov: Školský parlament pri Spojenej škole v Nižnej
2. Sídlo: Hattalova 471, 027 43 Nižná
3. V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z. z. , § 39hg s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa dovtedy
zriadená žiacka školská rada považuje za školský parlament.

Článok 2.

Pôsobnosť a poslanie školského parlamentu

1. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k
otázkam výchovy a vzdelávania, vedie žiakov k tvorivosti, samostatnej práci, kooperácii, pôsobí
preventívne z hľadiska sociálno-patologických javov, vedie k zodpovednosti.
2. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.


Článok 3.
Činnosť školského parlamentu


1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci
školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva
návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, príp. koordinuje.
2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy aj ich návrhy. Zastupuje
žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
zastupuje žiakov navonok.
3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4. Školský parlament iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
7. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov školského parlamentu.
Na platné uznesenie školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu do rady školy je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu.
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
8. Školský parlament na svojom poslednom zasadnutí na konci školského roka hodnotí svoju činnosť
za celý školský rok, na základe čoho následne zostaví záverečnú správu, v ktorej sa uvedie, aké
podujatia boli zrealizované a s akým výsledkom. Správu predloží vedeniu školy.
9. Školský parlament sa môže:
– zúčastňovať podujatí organizovaných mestom, samosprávnym krajom, inými záujmovými
organizáciami,
– spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, radou seniorov, inými školskými
parlamentmi.


Článok 4.

Zloženie školského parlamentu a spôsob voľby


1. Školský parlament má 17 členov, ktorí zastávajú nasledovné posty: predseda, podpredseda,
zástupca v rade školy, zástupca v mládežníckom parlamente.
2. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov
v tajnom hlasovaní. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal
najvyšší počet hlasov.
3. O členstvo v školskom parlamente sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.
4. Na základe záujmu sa zostavia kandidátne listiny a následne sa vytvoria hlasovacie lístky.
5. Deň celoškolských volieb je stanovený a odsúhlasený na zasadnutí školského parlamentu v
danom školskom roku, v ktorom končí funkčné obdobie predchádzajúceho školského
parlamentu. Príprava volieb sa realizuje v súčinnosti s radou školy.
6. Deň konania celoškolských volieb je oznámený a zverejnený na viditeľnom a dostupnom mieste pred samotným konaním volieb.
7. Hlasovať vo voľbách majú právo všetci žiaci školy bez výnimky.
8. Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy volia členovia školského parlamentu
v tajnom hlasovaní.
9. Predsedu a podpredsedu školského parlamentu si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na
prvom zasadaní tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
10. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený,
vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len dotknutí kandidáti,
ktorí mali rovnaký počet hlasov.
11. Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu.
Funkčné obdobie je max. 18 mesiacov.
12. Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá sa predloží vedeniu školy.


Článok 5.
Zloženie volebnej komisie pre voľby členov školského parlamentu a jej povinnosti


1. Volebná komisia pozostáva zo zástupcu rady školy a žiakov Spojenej školy v Nižnej.
2. Členovia volebnej komisie dohliadajú na bezproblémový a plynulý priebeh volieb, v plnej
miere zodpovedajú za správnosť sčítania hlasovacích lístkov a po voľbách vyhotovujú a
podpisujú zápisnicu o priebehu a výsledku volieb.


Článok 6.
Práva a povinnosti člena školského parlamentu

1. Člen má právo:
a. voliť a byť volený,
b. navrhovať kandidátov na zástupcu do rady školy, funkciu predsedu alebo podpredsedu,
c. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania
školského parlamentu a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d. hlasovať ku všetkým uzneseniam školského parlamentu,
e. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie školského
parlamentu.
2. Každý člen školského parlamentu:
a. reprezentuje školu ako celok,
b. reprezentuje každého žiaka školy rovnako a nestranne,
c. informuje žiakov o pripravovaných podujatiach,
d. podporuje žiakov v zapájaní sa do podujatí,
e. propaguje činnosť a úlohy školského parlamentu medzi žiakmi školy,
f. monitoruje a zaujíma sa o návrhy, kritiky, pripomienky, iniciatívy zo strany žiakov,
posudzuje ich relevantnosť a predkladá ich na prerokovanie na zasadnutiach školského
parlamentu,
g. správa sa podľa zásad a pravidiel tohto štatútu, školského poriadku, zásad etikety a
slušného správania a správa sa tak, aby školský parlament dôstojne
reprezentoval. Ak člen školského parlamentu opakovane, alebo hrubým spôsobom
poruší tento štatút alebo školský poriadok, je zvolané zasadnutie školského
parlamentu, na ktorom sa prerokuje závažnosť priestupku a dohodne sa na ďalšom
postupe a prijatí opatrení. Jednou z možností je návrh na vylúčenie člena,
ktorý sa priestupku dopustil, v tajnom hlasovaní, ktoré rozhodne o zotrvaní či
odvolaní člena školského parlamentu z jeho postu.
3. Člen má povinnosti:
a. je povinný zúčastňovať sa zasadnutí školského parlamentu. Neospravedlnená
účasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako
nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena školského parlamentu a má za
následok automatické vylúčenie z funkcie,
b. je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
4. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.


Článok 7.
Povinnosti predsedu školského parlamentu


1. Predseda školského parlamentu je orgánom, ktorý zastupuje školský parlament, reprezentuje ho a
riadi činnosť školského parlamentu a koná v jej mene.
2. Predseda školského parlamentu zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školského parlamentu.
3. Pri uznášaní má predseda školského parlamentu jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen
školského parlamentu.
4. Predseda školského parlamentu je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných
podujatiach.
5. Rozdeľuje úlohy a následne kontroluje ich plnenie jednotlivými členmi a podieľa sa na príprave
a realizácii všetkých podujatí.


Článok 8.
Povinnosti podpredsedu školského parlamentu


1. Podpredseda školského parlamentu Zastupuje predsedu školského parlamentu a pomáha pri
jeho činnosti v prípade potreby.


Článok 9.
Povinnosti zástupcu žiakov v rade školy


1. Zastupuje záujmy členov školského parlamentu v rade školy.
2. Informuje v prípade potreby členov školského parlamentu o obsahu a výstupoch zasadnutí rady
školy.


Článok 10.
Zánik mandátu člena školského parlamentu a doplňujúce voľby


1. Mandát člena školského parlamentu môže zaniknúť odvolaním člena, odstúpením,
zanechaním štúdia, ukončením štúdia alebo smrťou žiaka.
2. Mandát člena školského parlamentu zaniká odvolaním člena z dôvodov uvedených v článku
6 bod 2. g) a bod 3a.
3. V prípade odvolania člena školského parlamentu, jeho odstúpenia z funkcie parlamentu
alebo zanechania štúdia je na uvoľnenú funkciu vyhlásený konkurz.
4. Konkurzu sa môže zúčastniť ktorýkoľvek žiak školy.
5. Na konkurze sú prítomní členovia školského parlamentu a koordinátor – pedagogický
pracovník.
6. O novom členovi školského parlamentu rozhodujú prítomní členovia školského parlamentu,
ktorí o ňom rozhodnú vo verejnom hlasovaní.
7. Novým členom školského parlamentu na uvoľnenom poste sa stáva žiak, ktorý získal vo
verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov.


Článok 11.
Koordinátor školského parlamentu


1. Koordinátor školského parlamentu je pedagóg poverený riaditeľom školy, aby koordinoval
činnosť školského parlamentu.
2. Koordinátor školského parlamentu sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach školského
parlamentu, dohliada na to, aby zasadnutia prebiehali v súlade s týmto štatútom a
zásadami slušného správania. Zapája sa do diskusií a rokovaní svojimi podnetmi, návrhmi a
pripomienkami.
3. Koordinátor školského parlamentu dohliada na plnenie si povinností všetkých členov školského
parlamentu
4. Koordinátor školského parlamentu pomáha a usmerňuje členov školského parlamentu pri
organizovaní podujatí.
5. Koordinátor školského parlamentu vedie členov školského parlamentu k samostatnosti a
zodpovednosti, učí ich vystupovať, formulovať a vyjadrovať myšlienky, názory, postrehy, viesť
diskusiu, spolupracovať so žiakmi školy, rokovať s vedením školy či inými organizáciami. Vedie
ich k tímovej práci. Predkladá návrhy na účasť na školeniach, seminároch, projektoch a
podporuje spoluprácu s inými školského parlamentu, mestským parlamentom mladých a inými
organizáciami.
6. Koordinátor školského parlamentu spolu s predsedom školského parlamentu informuje
vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
7. Koordinátor školského parlamentu na poslednom zasadnutí na konci školského roka pomáha
členom parlamentu vytvoriť plán práce na nasledovný školský rok a pomáha im zostaviť
záverečnú správu, ktorú následne číta na vyhodnocovacej porade školy, respektíve odovzdáva
vedeniu školy.
8. Koordinátor školského parlamentu má právo na konci školského roka udeliť pochvaly tým
žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do podujatí či pomáhali členom školského parlamentu s ich
prípravami.


Článok 12.
Hospodárenie školského parlamentu


1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel
určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s vedením školy.
2. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rodičovskej rade školy ( riaditeľovi ) jej predseda
najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet schvaľuje.


Článok 13.
Zasadnutia školského parlamentu

1. Školský parlament zasadá minimálne raz za mesiac, v prípade potreby podľa dohody členov
parlamentu.
2. V prípade neočakávaných a neobvyklých skutočností zvoláva mimoriadne zasadnutie
školského parlamentu jeho predseda, prípadne jeho podpredseda alebo koordinátor alebo
vedenie školy.
3. Z každého zasadnutia školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej
prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
4. Zodpovednosť za žiaka, ktorý je členom školského parlamentu a zúčastni sa aktivít mimo
času vyučovania, preberá v prípade neplnoletého žiaka jeho rodič, v prípade plnoletého žiaka
je zodpovedný za seba samotný žiak.
Článok 14.
Záverečné ustanovenia
1. Zasadnutia školského parlamentu sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak,
pedagóg či vedenie školy.
2. Školský parlament zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny členov školského
parlamentu. Túto vôľu žiakov môže predseda školského parlamentu zisťovať na základe
hodnotenia aktivity organizácie prostredníctvom ankety alebo priamym oslovením žiakov.
Pritom názor v tejto súvislosti musí vysloviť najmenej 80% žiakov
– členov školského parlamentu. Na základe toho zvolá predseda školského parlamentu
mimoriadne (záverečné) zasadnutie školského parlamentu, ktorá v mene členov parlamentu
potvrdí zánik školského parlamentu a zabezpečí organizáciu s tým spojených opatrení.
Tento štatút bol doplnený v článku 13 odstavec 4, prerokovaný a schválený na zasadnutí
školského parlamentu dňa 23.06.2023 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Nižnej, dňa 23.06.2023

Predseda školského parlamentu : Pavol Glejtek

Predložené vedeniu školy :

V Nižnej , dňa 30.06.2023    

Riaditeľ školy: Ing. Roman Javorek

Predložené zástupcovi rady školy   V Nižnej, dňa 30.06.2023
Zástupca rady školy: Bc. Mária Garbiarová