Digitálne spracovanie obrazu

Celý svet podlieha neustálym zmenám, prispôsobuje sa vývoju, ľudskému mysleniu a túžbe ľudí po nových dokonalých veciach. Všade a každý deň sme svedkami malých či väčších zmien, úspechov či pokroku v rôznych sférach ľudskej činnosti. Najväčšie zmeny s globálnym pôsobením sú v oblasti digitalizácie. Veľké množstvo analógových princípov a noriem sa postupne zjednocuje na jednom základnom princípe, a to je digitálna báza spracovania informácií. Jednotný proces možno sledovať v komunikačnej, záznamovej, informačnej a zabezpečovacej technike.Táto jednoznačnosť je daná jednotným systémom spracovania obrazu, zvuku a dát vo forme digitálnych technológií. Táto publikácia si kladie za cieľ sprístupniť študentom stredných škôl problematiku digitálneho spracovania obrazu, využitia týchto technológií v praxi a to spôsobom primeraným ich veku a vedomostiam.

Programovateľné logické obvody, Mobilné komunikačné zariadenia

Pri návrhu elektronických zariadení konštruktér vždy hľadá riešenie ktoré je efektívne, lacné, spoľahlivé a hlavne rýchle. Programovateľné obvody boli vyvinuté s cieľom poskytnúť návrhárovi číslicových obvodov a systémov prostriedky pre realizáciu stredne náročných obvodov. Boli tak vytvorené medzistupne medzi možnosťami návrhov a realizácie systémov z obvodov SSI a MSI na strane jednej a zákazníckymi obvodmi na strane druhej. Obvody SSI/MSI (Smal Scale Integration/Midle Scale Integration) sú obvody na báze unifikovaných logických obvodov rady 74 – bipolárne obvody, alebo rady 4000 CMOS. Zákaznícke obvody ASIC (Aplication Specific Integration Circuits) sú obvody navrhnuté konštruktérom na presne určený elektronický ovod, či presne určené zariadenie. Obecne môžeme povedať, že zákaznícke obvody sú vhodné pre veľké série, kde sa neuplatní vysoká cena jeho návrhu i dlhá doba jeho vývoja. Na strane druhej získame výrazné zmenšenie rozmerov, nižšiu cenu systému, vyšší výkon a spoľahlivosť.

British Cultural Studies

Experimentálne učebné texty s názvom Britské kultúrne štúdie sú určené pre študentov prvého ročníka ako doplnkový materiál. Vedú k zvýšeniu jazykovej i ľudskej kompetencii študentov. Poskytujú informácie, ktoré nie sú založené len na faktoch, ale i zážitkovej impresii a vplývajú na formovanie správania, hodnôt a postojov. Akcentujú interkultúrnu komunikáciu, dialóg kultúr medzi rodnou a cudzou kultúrou. Sú doplnené o rozhovory s osobnosťami britske jkultúry, zaujímavé obrázky, kultúrne rozdielnosti… Sú formované tak, aby študenti dokázali porozumieť ľuďom žijúcim v inej kultúre, akceptovať iné hodnoty, dokázať vstúpiť do dialógu, ktorý vedie k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Implementáciou tohto doplnkového materiálu si kladieme za cieľ spestriť hodiny cudzieho jazyka, urobiť ich zaujímavejšími a dynamickejšími. Samotné ovládanie jazyka ešte nie je zárukou správneho vnímania reči. Bez poznania mimojazykovej skutočnosti ostávajú skutočné významy skryté.

Ručné bezolovnaté spájkovanie

Olovo je jedným z najviac používaných toxických prvkov vo výrobkoch každodennej spotreby. Nachádza sa vo výrobkoch zo skla, keramiky v elektronických výrobkoch, automobiloch a v mnohých ďalších. Pri dlhodobom kontakte sa akumuluje v organizme, čím spôsobuje poškodenie zdravia človeka. Po celom svete je vyvíjaný tlak na zníženie obsahu olova v spotrebiteľských výrobkoch. V oblasti elektroniky boli prijaté opatrenia na zníženie tejto enviromentálnej záťaže hlavne odbúraním olova z procesu mäkkého spájkovania. Napriek skutočnosti, že spotreba olova je v procese spájkovania iba 0,49% svetovej spotreby je tento trend nezvratný. Preto sa musia prepracovať a zmeniť pracovné postupy a technológie v procese mäkkého spájkovania. Zmenou použitia bezolovnatých zliatin pre spájkovacie procesy bude vyžadovať zmeny nie len pri procese spájkovania, ale zmenené musia byť aj vlastnosti a charakteristiky tepelnej odolnosti súčiastok ako aj iných komponentov zúčastňujúcich sa procesu spájkovania.