3D Dizajn

Budeš rozumieť počítačovej grafike a aplikačným programom určeným na tvorbu printových materiálov, reklamných produktov, animácií, 3D modelov a vizualizácií. Naučíš sa profesionálne ovládať grafický tablet, pero či ploter a vytvárať úžasné umelecké práce. Budeš žiadaným grafickým dizajnérom s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokej škole.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Používať klasické výtvarné a grafické techniky.

– Kresliť výtvarné kompozície.

– Vytvárať online marketingové vizuály a printové reklamné materiály.

– Pracovať s videom a fotografiou.

– Vytvárať vizualizácie a modely v 3D prostredí.

– Navrhovať reklamné produkty a animácie.

– Pracovať s grafickými 2D a 3D programami.

Čo zo mňa bude?

Budeš rozumieť počítačovej grafike a aplikačným programom určeným na tvorbu printových materiálov, reklamných produktov, animácií, 3D modelov a vizualizácií. Naučíš sa profesionálne ovládať grafický tablet, pero či ploter a  vytvárať úžasné umelecké práce. Budeš žiadaným grafickým dizajnérom s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Grafický dizajnér

– Grafik digitálnych médií

– Grafik tlačových médií

– DTP grafik

– 3D grafik

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Akadémia umení v Banskej Bystrici – programy: Digitálne média – Audiovizuálne médiá, Grafika, Maľba

– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – programy:  Grafika a iné médiá, Dizajn, Vizuálna  komunikácia, Fotografia a nové média

– Technická univerzita vo Zvolene – program: Dizajn nábytku a interiéru

– Technická univerzita Košice – program: Dizajn

– Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – program: Marketingová komunikácia a reklama

– Univerzita Komenského BA – program: Marketingová komunikácia

– VUT Brno – programy: Dizajn, Produktový dizajn, Intermediálna a digitálna tvorba

– Západočeská univerzita v Plzni –programy: Animácia, Fotografia, Grafický dizajn a digitálne médiá, Multimédiá, Produktový dizajn

– Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – programy: Animovaná tvorba, Audiovizuálna tvorba Multimédiá a design

– Ostravská univerzita – programy: Animovaná tvorba, Fotografia, Grafika, Knižný dizajn

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Certifikát IES a ICI

3D-01
3D-02
3D-03

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

8604M Grafický Dizajn

86 Umenie a Umeleckoremeselná Tvorba III

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Musí vyhovieť kritériám talentovej skúšky, na ktorej musí získať minimálne 50 bodov, aby úspešne vykonal talentovú skúšku.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
18

PREČO ŠTUDOVAŤ ODBOR 3D DIZAJN?

Štúdium odboru 3D dizajn ponúka študentom príležitosť získať kreatívne a technologické zručnosti potrebné na tvorbu 3D modelov a animácií. Tento odbor má tiež veľa kariérnych možností v rôznych odvetviach, ako sú film, videohry, architektúra, reklama, medicína a mnohé ďalšie. Navyše, vďaka neustálemu rastu použitia 3D vizualizácie, sa zdá, že táto oblasť bude mať aj naďalej veľký potenciál a perspektívu. Celkovo teda, štúdium odboru 3D dizajn môže byť pre tých, ktorí majú záujem o umenie, dizajn a technológie.

  • 3D dizajnéri môžu pracovať v rôznych odvetviach, vrátane filmu, videohier, architektúry, reklamy, medicíny a mnohých ďalších.

  • Študenti získajú znalosti a zručnosti v používaní rôznych softvérov a nástrojov na tvorbu 3D modelov a animácií.

  • Vzhľadom na neustále zvyšovanie použitia 3D vizualizácie v rôznych odvetviach, sa zdá, že táto oblasť bude mať aj naďalej veľký potenciál a perspektívu.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu