3D Dizajn

Budeš rozumieť počítačovej grafike a aplikačným programom určeným na tvorbu printových materiálov, reklamných produktov, animácií, 3D modelov a vizualizácií. Naučíš sa profesionálne ovládať grafický tablet, pero či ploter a vytvárať úžasné umelecké práce. Budeš žiadaným grafickým dizajnérom s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokej škole.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Používať klasické výtvarné a grafické techniky.

– Kresliť výtvarné kompozície.

– Vytvárať online marketingové vizuály a printové reklamné materiály.

– Pracovať s videom a fotografiou.

– Vytvárať vizualizácie a modely v 3D prostredí.

– Navrhovať reklamné produkty a animácie.

– Pracovať s grafickými 2D a 3D programami.

Čo zo mňa bude?

Budeš rozumieť počítačovej grafike a aplikačným programom určeným na tvorbu printových materiálov, reklamných produktov, animácií, 3D modelov a vizualizácií. Naučíš sa profesionálne ovládať grafický tablet, pero či ploter a  vytvárať úžasné umelecké práce. Budeš žiadaným grafickým dizajnérom s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Grafický dizajnér

– Grafik digitálnych médií

– Grafik tlačových médií

– DTP grafik

– 3D grafik

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Akadémia umení v Banskej Bystrici – programy: Digitálne média – Audiovizuálne médiá, Grafika, Maľba

– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – programy:  Grafika a iné médiá, Dizajn, Vizuálna  komunikácia, Fotografia a nové média

– Technická univerzita vo Zvolene – program: Dizajn nábytku a interiéru

– Technická univerzita Košice – program: Dizajn

– Univerzita Konštantína filozofa v Nitre – program: Marketingová komunikácia a reklama

– Univerzita Komenského BA – program: Marketingová komunikácia

– VUT Brno – programy: Dizajn, Produktový dizajn, Intermediálna a digitálna tvorba

– Západočeská univerzita v Plzni –programy: Animácia, Fotografia, Grafický dizajn a digitálne médiá, Multimédiá, Produktový dizajn

– Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – programy: Animovaná tvorba, Audiovizuálna tvorba Multimédiá a design

– Ostravská univerzita – programy: Animovaná tvorba, Fotografia, Grafika, Knižný dizajn

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Certifikát IES a ICI

3D-01
3D-02
3D-03
3D-04

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

8604M Grafický Dizajn

86 Umenie a Umeleckoremeselná Tvorba III

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
18

PREČO ŠTUDOVAŤ ODBOR 3D DIZAJN?

Štúdium odboru 3D dizajn ponúka študentom príležitosť získať kreatívne a technologické zručnosti potrebné na tvorbu 3D modelov a animácií. Tento odbor má tiež veľa kariérnych možností v rôznych odvetviach, ako sú film, videohry, architektúra, reklama, medicína a mnohé ďalšie. Navyše, vďaka neustálemu rastu použitia 3D vizualizácie, sa zdá, že táto oblasť bude mať aj naďalej veľký potenciál a perspektívu. Celkovo teda, štúdium odboru 3D dizajn môže byť pre tých, ktorí majú záujem o umenie, dizajn a technológie.

  • 3D dizajnéri môžu pracovať v rôznych odvetviach, vrátane filmu, videohier, architektúry, reklamy, medicíny a mnohých ďalších.

  • Študenti získajú znalosti a zručnosti v používaní rôznych softvérov a nástrojov na tvorbu 3D modelov a animácií.

  • Vzhľadom na neustále zvyšovanie použitia 3D vizualizácie v rôznych odvetviach, sa zdá, že táto oblasť bude mať aj naďalej veľký potenciál a perspektívu.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu