Štipendiá v školskom roku 2022/2023

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Doklady potrebné pre vybavenie štipendia v šk. roku 2022/2023
A) Hmotná núdza

  • Žiadosť o poskytnutie štipendia
  • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi (súčasný rok)
  • vysvedčenie za posledný polrok

B) Životné minimum

  • žiadosť o poskytnutie štipendia

– doložiť všetky doklady o príjme za rok 2021:

• príjem (otca, matky)- Potvrdenie od zamestnávateľa – uviesť čistý príjem a daňový bonus, Náhrada príjmu, Výpis na účely priznania štipendia – doklad z daňového úradu, ak rodičia podávali daňové priznanie,
• doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) – ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
• doklad z ÚPSVaR – potvrdenie o poberaní prídavkov na deti + vyplatené rodinné prídavky,
• doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
• doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) – ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
• doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka) – aj v prípade, že je nulové,
• doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
• rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
• dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
• dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
• vysvedčenie za posledný polrok.

Výška štipendia
závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

a) 53,52 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane
b) 37,47 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane
c) 26,76 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov v školskom roku 2021/2022 majú nasledovné hodnoty:

234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Podľa školského zákona riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom školskom roku bol horší ako 3,5.

Taktiež ak si žiaci neplnia základné študijné povinnosti alebo závažne porušujú vnútorný poriadok školy, môže riaditeľ školy zmeniť svoje rozhodnutie o priznaní štipendia.

Žiadosť o poskytnutie štipendia je možné podávať počas celého školského roka.

Bližšie informácie: Ing. Kubačková, študijné oddelenie, č. tel. 043/5505789