Štipendiá v školskom roku 2023/2024

Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.

224/2022 Z. z. o strednej škole.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky

životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

a) 61,39 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky

životného minima,

c) 30,70 € – pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu

v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima

nezaopatreného dieťaťa.

Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za

predchádzajúci polrok je prospel.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších

predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024

sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií relevantných dokladov.

Zároveň žiadame o používanie tlačív pre šk. rok 2023/2024 zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

Pôvodné tlačivá nebudú akceptované.

Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

 

Korešpondenčná adresa štipendií:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Sociálne štipendium

Staré grunty 52

842 44 Bratislava