Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na 4- ročné študijné odbory SOŠT a ŠUP pre školský rok 2024/2025

Doplnok ku Kritériám prijatia na študijné a učebné odbory a kritériám prijatia na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre šk.r. 2024/2025

Zohľadňovanie  a prevod známok na vysvedčení zo ZŠ :

  1. – Ak bude mať žiak niektorú z posudzovaných známok na vysvedčení z I. polroka 9. ročníka a II. polroka 8. ročníka nahradenú hodnotením „ absolvoval“, bude táto známka nahradená známkou z daného predmetu z I. polroka 8. ročníka.
  2. – Ak bude mať žiak niektorú z posudzovaných známok na vysvedčení z I. polroka 9. ročníka a II. polroka 8. ročníka nahradenú slovným hodnotením bude sa postupovať podľa nasledovných kritérií:

Ak sa v slovnom hodnotení žiaka budú vyskytovať nasledovné slovné spojenia, príslušnému slovnému hodnoteniu sa pridelí známka podľa tabuľky:

Známka

Vyskytujúce sa slovné spojenia v slovnom hodnotení

1

Samostatne, tvorivo, správne, presne, výstižne

2

Malé nepresnosti, väčšinou samostatne, s korekciou učiteľa

3

Občasné usmernenie, chyby koriguje s učiteľom,

4

Časté chyby, tvorí len s pomocou učiteľa

5

Vedomosti a zručnosti si neosvojil, chyby nevie odstrániť ani s pomocou učiteľa