Prijímateľ: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
ITMS kód projektu: 26110130647
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Rozpočet projektu: 173 427,16 €
Výška poskytnutého NFP z ESF: 147 413,08 €
Výška poskytnutého NFP zo ŠR: 17 342,72 €
Vlastné zdroje /ŽSK/: 8 671,36 €
Realizácia projektu: 03/2014 – 08/2015

Žilinský samosprávny kraj a Spojená škola v Nižnej realizáciou projektu sledujú cieľ uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania a posilniť odborné kompetencie absolventov školy s využitím nových trendov odbornej prípravy. Samotný projekt je zameraný na prestavbu vyučovacieho procesu na teoretickom vyučovaní aj odbornom výcviku, inováciu školských vzdelávacích programov reagujúcich na aktuálne potreby trhu.

Projekt je realizovaný v troch častiach:

1. Aplikácia nových metód vzdelávania vo vybraných odborných predmetoch – sa dotýka obsahovej prestavby. Odborní učitelia a majstri odborného výcviku pripravia učebnice, metodické príručky pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov na vybrané odborné predmety – číslicová technika, elektrické merania, využitie elektrickej energie, základy elektrotechniky. V rámci tejto aktivity bude škola vybavená modernou technikou pre podporu odborov autoelektronika, energetika, osobný počítač a počítačové siete, ktoré patria medzi najdôležitejšie piliere slovenského hospodárstva.

2. Odborný rozvoj na pracovisku externej firmy – zahŕňa pravidelnú mesačnú odbornú a praktickú prípravu žiakov vo firme MTS, s. r. o. Krivá.

3. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – primárnou funkciou tejto aktivity je zabezpečiť a zvýšiť kvalifikáciu odborných pedagogických pracovníkov vyučujúcich predmety s danou tematikou, ktorí budú schopní preniesť a začleniť nové získané poznatky do školského vzdelávacieho programu, vykonávať obsluhu daných zariadení a tým podporovať kľúčové kompetencie žiakov a pripraviť ich na aktuálne požiadavky európskeho trhu práce.

Nižná, 16. 05. 2014
Ing. Vladimíra Kozáčiková, manažér publicity

lepocreative