Ako ľudia sme charakteristickí práve tým, že k spokojnému a šťastnému životu potrebujeme sociálne kontakty. Najviac sa to odzrkadľuje na našej mládeži, ktorá tie posledné študentské roky prežila v sociálnej izolácii, pretože ich vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. Okrem svojich rodín nemali možnosť sa reálne stretávať so svojimi spolužiakmi, kamarátmi. Ich komunikácia sa presunula do online priestoru a denné osobné rozhovory so spolužiakmi v škole, či posedenia s kamarátmi boli nahradené stretnutiami na sociálnych sieťach. Ale takto by naša mládež nemala žiť. Veď predsa si potrebujú budovať reálne vzťahy so svojimi rovesníkmi. A práve priestor na nadväzovanie nových osobných kontaktov im poskytuje ich druhý domov, ktorým je škola.

Školu však väčšinou žiaci vnímajú len ako inštitúciu, kde prebieha formálne vzdelávanie v odborných učebniach či dielňach za prítomnosti pedagógov. V jednotlivých triedach, v ktorých sú zaradení podľa študijného či učebného odboru, si postupne budujú vzťahy, ktoré sa následne prehlbujú počas prestávok, kedy majú žiaci čas na neformálne rozhovory aj so žiakmi z iných tried. Ale k tomu, aby sa cítili u nás v škole pohodlne a príjemne aj počas prestávok, im chýbala vlastná miestnosť.

Preto sme sa ako členovia školského parlamentu chopili príležitosti a vybudovali sme v priestoroch našej školskej knižnice žiacku oddychovú Reset zónu. A čo sme tým získali my? Žiaci školského parlamentu? Komfortnú zónu, kde môžeme organizovať naše spoločné posedenia, kde plánujeme naše aktivity.  Utužili sme naše vlastné vzťahy, nakoľko sme spoločne strávili čas, kedy sme sa lepšie spoznali počas pracovných aktivít ako boli sťahovanie starého nábytku, premiestňovanie knižiek a políc do susednej miestnosti, pretože sme potrebovali vytvoriť miesto pre nový nábytok, omaľovanie našej budúcej „kancelárie“, následne sme po sebe všetko pekne poumývali, skladali sme nový nábytok, ktorý bol v demonte.

Najväčšou odmenou pre nás bolo, keď sme umiestnili nové kresielka, taburetky, stolíky, pohovky a my sme mohli vidieť výsledok našej práce. V každom z nás zostal dobrý pocit, že sme svojou vlastnou činnosťou a prácou prispeli k zveľadeniu priestorov, ktoré žiaci budú navštevovať radi. A o tom, že je to pravda, svedčia ich pochvalné reakcie a aj snaha, s akou si vždy chcú počas prestávky obsadiť pre seba miesto, keďže predsa len zatiaľ je to jedna miestnosť pre žiakov celej školy.

Sme veľmi radi, že okrem nás – školského parlamentu a žiakov počas prestávok, využívajú tieto priestory aj učitelia na realizáciu svojich vyučovacích hodín a rôznych iných aktivít, akými sú napríklad aj súťaže.

V mene Školského parlamentu a žiakov Spojenej školy v Nižnej by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý finančne podporil projekt našej Reset zóny z grantového programu „Podaj mi ruku“, vedeniu našej Spojenej školy v Nižnej a Rodičovskej rade Spojenej školy v Nižnej. Bez Vašej podpory by to nešlo!

lepocreative