Ochrana prírody a krajiny je verejným záujmom, ktorej poslaním je predovšetkým ochrana prírodných hodnôt jednotlivých zložiek životného prostredia. Príroda i krajina sú súčasťou národného bohatstva a na ich stave priamo, či nepriamo závisí tiež naša ekonomická, ale aj kultúrna úroveň. Prírodu nemôžeme pokladať za územie, ktoré sa nachádza tam, kde nepôsobí človek. Prírodné prostredie sa musíme snažiť zachovať i v mestách, na dedinách i priemyselných aglomeráciách – len tak bude život a pôsobenie človeka možné po ďalšie desaťročia, len tak vytvoríme kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť – a my s ňou.

Dňa 04.03.2020 v rámci vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy zorganizovali Mgr. Katarína Parišová a Mgr. Zuzana Gracíková prednášku  na  témy:

1. Chránené územia Oravy.

2. Najvzácnejšie biotopy na Orave.

Vzdelávať našich žiakov a pedagógov prišla lektorka Ing. Kertysová zo ŠOP SR, Správy CHKO Horná Orava. Predmetom ochrany prírody a krajiny je hlavne ochrana biologickej diverzity a to všetkých jej zložiek, predovšetkým ohrozených, vzácnych a významných druhov živých organizmov, ako aj ohrozených, vzácnych a významných typov biotopov a genetických zdrojov. Lesy a lúky nemôžu byť raritou, za ktorou budeme cestovať do národných parkov a rezervácií, ale prirodzenou zložkou prostredia, spolu s rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, ktoré toto prírodné prostredie tvoria a udržujú. Len premyslený prístup k využívaniu prírodných zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka v krajine.

Mgr. Parišová

lepocreative