Energetika

Bude z Teba odborník na elektrickú energiu vyrobenú klasicky alebo fotovoltickými panelmi. Túto čistú alebo zelenú energiu budeš vedieť využívať v rodinných domoch alebo v priemysle. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ energetiku 3. tisícročia.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Pracovať s inteligentnou silnoprúdovou elektrotechnikou.

– Merať a regulovať energetické zdroje.

– Tvoriť projektovú dokumentáciu.

– Realizovať elektroinštaláciu v budovách.

– Pracovať s alternatívnymi zdrojmi energie.

– Navrhovať opatrenia zamerané na zníženie spotreby energií.

– Navrhovať a vyhodnocovať automatizované procesy merania.

Čo zo mňa bude?

Bude z Teba odborník na  elektrickú energiu vyrobenú klasicky alebo fotovoltickými panelmi. Túto čistú alebo zelenú energiu budeš vedieť využívať v rodinných domoch alebo v priemysle. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ energetiku 3. tisícročia.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Elektrotechnik

– Servisný technik

– Testovací technik elektrozariadení

– Energetik

– Projektant Elektro

– Start-up Engineer

– Supervízor údržby

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Žilinská univerzita – programy: Energetická a environmentálna technika, Elektrotechnika

– STU Bratislava – programy: Elektroenergetika, Elektronika, Elektrotechnika, Energetické stroje a zariadenia

– Technická univerzita Košice – programy: Aplikovaná elektrotechnika, Elektroenergetika,  Priemyselná elektrotechnika,  Obnoviteľné zdroje energie

– VŠB- Technická univerzita Ostrava – programy: Aplikovaná elektronika, Elektroenergetika,   Projektování elektrických systémů a technologií

– VUT Brno – programy: Energetika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

– Západočeská univerzita v Plzni – programy: Aplikovaná elektrotechnika ,   Elektrotechnika a energetika,

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Výučný list

– Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21

– Potvrdenie o ročnej praxi

– Certifikát IES a ICI

  •  

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

2697 K mechanik elektrotechnik – Energetika

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická-100008739

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
25

PREČO ŠTUDOVAŤ ODBOR ENERGETIKU?

Študijný odbor Energetika patrí medzi tradičné odbory technického štúdia, je založený na sprostredkovaní matematických, prírodovedeckých, technických poznatkov a ich aplikácií do praxe energetiky podporených najmodernejšími informačnými technológiami. Absolvent študijného odboru Energetika dosiahne vysokoškolskú kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky orientovanú na jej strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické apsekty podporované modernými informačnými technológiam

  • Ako absolvent odboru sa o teba na trhu práce pobijú. Odborníci sú potrební a v súčasnosti ich veľa nie je.

  • Energetici sú potrební pre výrobu, distribúciu a riadenie energie v rôznych odvetviach, vrátane elektriny, plynu, vody a odpadu. Mohli by pracovať v elektrárňach, sieťových spoločnostiach, výrobných závodoch, obnoviteľnej energii, verejnej správe a výskume.

  • Je kladený dôraz na zabezpečenie kvalitnej praxe. Preto má škola vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu