Riaditeľ Spojenej školy, Hattalova 471, 027 43 Nižná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 66 ods. 6 rozhodol po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27.05.2024 o realizácii 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2024/2025 v týchto odboroch:

Org. zl. Škola umeleckého priemyslu

Študijný odbor: 8604 M GRAFICKÝ DIZAJN- počet nenaplnených miest: 1

TERMÍNY ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK A KONANIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 

1. Prijímacia skúška sa bude konať 18. 06. 2024 (utorok). 

2. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole do 13. júna 2024. 

3. §66/7 – Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 

 4. §68/1 – Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. 06. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

5. Každý účastník prijímacieho konania je povinný najneskôr do 26. 06. 2024 do 23:59 hod. doručiť na školu potvrdenie o nastúpení, alebo nenastúpení žiaka na štúdium – platí pre termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest. 

6. V ponúkanom študijnom odbore sa vyžaduje overenie  špeciálnych schopností, zručností a nadania, a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami (TS). 

7. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2024/2025. 

 

Kritériá prijatia na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre školský rok 2024/2025 pre org. zl.: Škola umeleckého priemyslu sú platné pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok a sú zverejnené na webovom sídle školy:
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná (ssnizna.sk)

Partneri

spolupráca s firmami je pre nás dôležitá

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image