6. – 8. júna 2022 sa konalo vzdelávanie „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“,
ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Námestove vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.

Vďaka tomuto školeniu máte jedinečnú príležitosť získať:

•       praktické a zážitkové vzdelávanie,

•       vzdelávacie a metodické materiály,

•       konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Stručný obsah školenia:

•       čo je ekonómia – úvod do ekonómie a vzácnosť, ekonomické rozhodovanie

•       dopyt, ponuka, trhová rovnováha

•       posuny kriviek dopytu a ponuky

•       interakcie trhov

•       podnikateľské rozhodovanie – podnikateľský plán a stanovovanie cieľov

•       rozhodovanie a finančná analýza prostredníctvom trhovej simulácie

Školenie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).

                                                                                                                                                 Eva Pikulíková

lepocreative